PISALIŚMY

Publikacje

Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2005, s. 452

„Ochrona konsumenta” jest pierwszą i dotychczas jedyną publikacją w Republice Czeskiej, która w sposób kompleksowy omawia prawne aspekty ochrony konsumenta w obszarze międzynarodowym, publicznoprawnym i prywatnoprawnym. Celem monografii jest przejrzysta systematyzacja prawa ochrony konsumenta i wyczerpujący wykład jego poszczególnych części.

Hulva, Tomáš: Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 350

Praca „Prawo ochrony konsumenta dla nie-prawników” została przygotowana w nawiązaniu do sukcesu, z jakim spotkała się monografia „Ochrona konsumenta”. Zawiera praktyczne wskazówki i odpowiedzi dot. najczęstszych problemów natury prawnej. Nieodłączną część stanowią wzory: skarg, umów, ogłoszeń i korespondencji. Pozycja zawiera wiele innych praktycznych aneksów.

Hulva, Tomáš: Přehled judikatury ve věcech vyúčtování služeb advokátem. 1. vydání. Praha: Aspi, a. s., 2006, s. 231

Publikacja „Przegląd orzecznictwa w kwestiach rozliczania usług przez adwokata“ jest praktycznym przewodnikiem dot. poszczególnych aspektów dotyczących spraw cywilnych i karnych. Praca zawiera przejrzysty i zwarty wykład prowadzony z naciskiem na praktyczne wykorzystanie orzecznictwa.

Hulva, Tomáš: Ochrana majetku. 1. vydání. Praha: LINDE Praha, a. s., 2008, s. 376

„Ochrona majątku“ jest publikacją kompleksowo podsumowującą ochronę praw majątkowych z perspektywy cywilnoprawnej jak i publicznoprawnej. Nacisk został jednak położony na prawo prywatne, przede wszystkim na prawo cywilne. Praca zawiera nie tylko prawo materialne, ale także wykład o jego praktycznym stosowaniu. Nieodłączną część stanowią wzory jednostronnych czynności prawnych, umów i podań.

Hulva, Tomáš: Vady právních úkonů v soukromoprávních vztazích a jejich důsledky. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, s. 264

Monografia „Wady czynności prawnych w stosunkach prywatnoprawnych i ich następstwa“ w sposób teoretyczny i praktyczny wyjaśnia problematykę czynności prawnych, a także ich wad i następstw. To właśnie wady czynności prawnych w wielu przypadkach decydują o rezultacie postępowania sądowego. Wymieniona problematyka ma charakter abstrakcyjny i wielokrotnie zależy od podejścia sądu. Dlatego powyższa publikacja oferuje przedmiotowe ujęcie problemu.

ARTYKUŁY W PRASIE:

 • Hulva Tomáš: Interpretation des Rechts in Theorie und Praxis und rechtliche Argumentation in der Tschechischen Republik. Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e. V., 2010, roč. 20. č. 5.
 • Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu. Bulletin advokacie 7-8/2004, Praha: Česká advokátní komora, 2004.
 • Hulva, Tomáš: Ochrana spotřebitele při prodeji zboží v obchodě. Bulletin advokacie 1/2005, Praha: Česká advokátní komora, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Obecná ustanovení. Právní rozhledy 6/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Zvláštní ustanovení. Část 1. Právní rozhledy 16/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Právní úprava pojistné smlouvy dle zák. č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Zvláštní ustanovení. Část 2. Právní rozhledy 17/2005, Praha: C. H. Beck, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Vyúčtování služeb advokáta. Právní fórum 9/2005, Praha: ASPI, a.s., 2005.
 • Hulva, Tomáš: Nová úprava úroků z prodlení a potírání prodlení v obchodních transakcích. Bulletin advokacie 1/2006, Praha: Česká advokátní komora, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Sazby úroků z prodlení v posledních 10 letech. Bulletin advokacie 3/2006, Praha: Česká advokátní komora, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Koncepce nového občanského zákoníku a pojetí právnických osob. Sborník z konference katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Prf MU v Brně, 2005.
 • Hulva, Tomáš: Odstoupení od smlouvy dle navrhovaného občanského zákoníku. Sborník z konference katedry občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Prf MU v Brně, 2006.
 • Hulva, Tomáš: Význam zavinění v souvislosti s civilními a veřejnoprávními delikty. Bulletin advokacie 6/2007, Praha: Česká advokátní komora, 2007.
 • Hulva, Tomáš: Interpretace práva a právní argumentace v právní praxi. Bulletin Slovenskej advokácie 4/2009, Bratislava: Slovenská advokátska komora, 2009

 

NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY W OBSZARZE NAUKI I ROZWOJU:

 • Przygotowanie i realizacja projektu „Kalkulator ASPI“ według czeskich i słowackich przepisów prawa. Kalkulatory ASPI stanowią nierozłączną część oprogramowania ASPI od roku 2006.
 • Przygotowanie i realizacja projektu „Modułowy system programów nauczaniu w kraju morawsko-śląskim“. Przygotowanie i realizacja modułu „Ochrona dóbr osobistych i majątku“. W projekcie „Modułowy system programów nauczaniu w kraju morawsko-śląskim” wzięły następujące szkoły wyższe: Uniwersytet Śląski w Opawie ( Slezská univerzita v Opavě), Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (czes. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava) oraz Uniwersytet Ostrawski (czes. Ostravská univerzita v Ostravě).

Napisz do dyrektora

HULVA & PARTNERS s.r.o.,
kancelaria adwokacka

Regon: 294 58 471
NIP: CZ29458471
náměstí Republiky 2/1,
746 01 OPAVA, CZ

Telefon: (+420) 775 848 414
Email: office@hulva.cz

Parkowanie samochodów jest możliwe na parkingu naszej firmy, wjazd od ulicy Čapkova.